İNŞAAT  MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Projenin sevk idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,
 • Mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak
 • Tasarım ve Arayüz Yönetimi
 • Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek (bkz. Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması ), sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek
 • Detaylı iş programı, malzeme / ekipman tedarik programı, bütçe ve finansal planları hazırlatmak, kontrol etmek, onaylamak, uygulamasını sürekli izlemek ve gerektiğinde revize etmek
 • İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak
 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metodları ve kontrol formları hazırlamak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize etmek, sürekli izlemek ve denetlemek
 • Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak
 • Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yapmak, sürekli izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakedişleri hazırlamak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak
 • Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik personelinin zamanında ve uygun şekilde işbaşında bulunmalarını teminen listesini ve durumlarını / yeterliklerini izlemek, güncelleştirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. yerleri kontrol etmek, değerlendirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Tedarikçi ve yükleniciler tarafından sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip etmek, poliçelerin işlerliğini izlemek
 • İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek
 • Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek
 • İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak
 • Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
 • Dokümantasyon, kayıt ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak
 • İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) hazırlamak, onaylamak ve arşivlemek